Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  ZUMBA SKOCZÓW

 
 

1.    Uczestnikiem zajęć Zumba Skoczów może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku osoby niepełnoletniej uczestnictwo w zajęciach jest możliwe za pisemną zgodą Rodziców lub Opiekunów.

2.    Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie biletu jednorazowego lub zakup karnetu przed pierwszymi zajęciami – płatne gotówką bezpośrednio przed zajęciami.  

3.    Karnet wstępu zawiera dane osobowe oraz termin ważności. Karnet wstępu jest imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim. Karnet wydawany na 10 zajęć plus 2 dodatkowe zajęcia GRATIS, należy go wykorzystać w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu.

4.    Opłata za karnet nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z zajęć.

5.    Wszystkie istotne informacje dotyczące Zumba Skoczów, grafiku i rodzaju zajęć, itp. umieszczone są na stronie internetowej www.zumba.skoczow.pl

6.    Uczestnik zajęć oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Zumba Skoczów.

7.    Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora.

8.    Wszelkie informacje o zmianach grafiku, odwołaniu zajęć, maratonach, będą podawane z wyprzedzeniem na stronie zumba.skoczów.pl lub na profilu FB – Zumba Skoczów Anita.

9.    Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe. Osoby bez obuwia sportowego nie mogą brać udziału w zajęciach.

10.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach i w toaletach.

11.  W przypadku Uczestników niepełnoletnich za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą treningową (np.w szatniach) odpowiada Rodzic lub Opiekun. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

12.  Instruktor zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, grafiku zajęć, jak również odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej frekwencji. Osoby, którym nie będzie odpowiadała zmieniona godzina mogą wykorzystać swój karnet na innych zajęciach bądź zwrócona zostanie im kwota za niewykorzystane zajęcia.

13.  Przerwy świąteczne przypadające w danym okresie lub odwołanie zajęć przez Instruktora wydłużają termin ważności karnetu.

14.  Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Uczestników, zostawione w szatni lub na sali ćwiczeń.

15.  Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i Instruktor. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach mogą wejść na salę za zgodą Instruktora, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia.

16.  Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji w celach promocyjnych zdjęć i filmów z zajęć.

17.  Zgłoszenie udziału z zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu.

 

18.  W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy Rodziców lub ich prawnych Opiekunów.